NVWA

NvWA

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn. Daarom moeten ondernemers zich houden aan nationale en internationale wetten en regels. De NVWA ziet er op toe dat ondernemers dat ook doen. Daarnaast controleren we of er correct wordt omgegaan met dieren en de natuur. De NVWA brengt in kaart waar de risico’s voor mensen, dieren en de natuur het grootst zijn. We beoordelen deze risico’s en treden op waar nodig. Onze handhaving is gericht op het beïnvloeden van nalevingsgedrag. Dit doen we door bijvoorbeeld inspecties, communicatie en opsporingsonderzoek. Verder heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Dierenartsen bij de NVWA

De NVWA werkt vanuit verschillende divisies. Een daarvan is de divisie Veterinair & Import (V&I) waar een groot aantal dierenartsen werkt. Zij controleren of slachthuizen zich aan de wetgeving houden en of diertransporten volgens de regels gebeuren. Toeziend dierenartsen werken vanuit een regionaal gesitueerd team en bezoeken, volgens rooster, roodvlees- en pluimveeslachterijen. Certificerende werkzaamheden vinden in de regel plaats op primaire bedrijven, export verzamelcentra en koel- en vrieshuizen. De zorg voor volksgezondheid, diergezondheid en dierwelzijn staat altijd voorop. De NVWA is met enige regelmaat op zoek naar dierenartsen. Meer informatie.

Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority

The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) monitors the health of animals and plants, animal welfare and the safety of food and consumer products, and enforces environmental legislation. Consumers should be able to rely on the safety of food and other products, which is why entrepreneurs are bound to national and international laws and regulations. The NVWA monitors compliance with these laws and regulations. We also inspect whether animals and the environment are treated properly. The NVWA identifies where the risks for people, animals and nature are greatest. We assess these risks and take action where required. Our enforcement measures focus on influencing behaviour to achieve compliance. We do this for example through inspection, communication and preliminary investigation. The NVWA also plays an important role in export inspection and in the import of products within Europe.

NVWA veterinarians

The NVWA works from various divisions. One of these is the Veterinary and Import Division (V&I), which employs a large number of veterinarians. They monitor whether abattoirs comply with legislation and whether animal transports are in line with regulations. Supervising veterinarians work in regional teams and make scheduled visits to red meat and poultry processing plants. Certification activities generally focus on primary sector businesses, export assembly centres and cold stores. The concern for public health, animal health and animal welfare always comes first. The NVWA regularly recruits veterinarians. Further information.