KNMvD

KNMVD

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

De KNMvD komt op voor de belangen van de dierenartsen en de dieren. Zo overlegt de KNMvD bijvoorbeeld met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de faculteit Diergeneeskunde over beleidszaken. Denk maar eens aan bestrijding van dierziekten, wet- en regelgeving, volksgezondheid, dierenwelzijn, diergeneesmiddelen, et cetera. Ook internationaal vertegenwoordigt de KNMvD de Nederlandse dierenartsen via de FVE, WVA en andere veterinaire beroepsorganisaties.

De KNMvD lobbyt om ervoor te zorgen dat de belangen van de dierenartsen een klankbord vinden. De KNMvD adviseert de overheid in een groot aantal gevallen. Zo heeft de KNMvD onder andere zitting in de Raad voor Dierenaangelegenheden. En momenteel is de KNMvD erg actief rondom het dossier antibiotica. Ook is er intensief overleg met de faculteit over nieuwe curricula, extern onderwijs en de toekomstmogelijkheden voor dierenartsen.

KNMvD

Officers

S. Mogony Director
drs. D.L. Willink President
drs. L.J. Hofland Board member
drs. J.T. Bosje Board member
drs. M. van den Berg Board member
dr. M.F.M. Langelaar Board member

Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG)

Netherlands Association for Companion Animal Medicine (NACAM)

GGG komt op voor de belangen van de gezelschapsdierenarts en de bevordering van de diergeneeskunde.

De GGG is in 1974 opgericht als groep van de KNMvD. Aanvankelijk had dit tot doel veterinair technische ondersteuning te geven aan de leden. Er werd in eerste instantie vooral aandacht besteed aan vakinhoudelijke zaken. Vanuit die achtergrond zijn onder andere de Voorjaarsdagen en de Najaarsdag als wetenschappelijke congressen ontstaan.

Ook de ondersteuning van de praktijken middels publieksfolders en boekjes werd vanuit die optiek georganiseerd. Aangezien de positie en mening van de gezelschapsdierenarts toenemend in de belangstelling kwam, werd er meer en meer aandacht gevraagd en besteed aan dit aspect.

De GGG, als vertegenwoordiging van deze specifieke groep dierenartsen, kwam vaker in beeld bij beleidszaken. Haar mening werd belangrijker, ook binnen de KNMvD. Het aantal gezelschapsdierenartsen is de laatste 20 jaren sterk toegenomen en ook het economisch aspect van deze sector ontwikkelde zich mee. Dit heeft tot gevolg gehad dat de GGG zich anno 2007 steeds meer met beleid en belangen voor deze groep bezighoudt.

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan ondersteuning van haar leden.

KNMvD-GGG

Officers

drs. H.R.C. Gostelie MSc President
dr. J. de Gier Board member
drs. D.B. Westgeest Board member
drs. H.W. Kokke-Dijkstra Board member

Groep Geneeskunde van het Paard (GGP)

Netherlands Equine Veterinary Association (NEVA)

De Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) vertegenwoordigt de Nederlandse paardendierenartsen en draagt bij aan een professionele ontwikkeling van de paardendiergeneeskunde, in het belang van paard en eigenaar.

De GGP is opgericht in 1971 en telt 410 leden, allen dierenartsen die zich met paardengeneeskunde bezighouden.

De GGP behartigt de specifieke belangen van haar leden en geeft voorlichting en advies aan eigenaren, sportbeoefenaren en organisatie op het gebied van de paardenhouderij.

Daarnaast houdt de GGP zich bezig met de ontwikkeling van de geneeskunde van het paard.

KNMvD-GGP

Officers

drs. J.W.E. Peters President
drs. W.O.J.L. Leenders Board member
drs. F.E. Westerduin Board member
drs. G.J.C. Arentshorst Board member
prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan Board member

Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren (GGL)

Netherlands Association for Farm Animal Health (NAFAH)

De Groep Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de KNMvD is opgericht op 14 Februari 2007 en is voortgekomen uit de toenmalige Groep Practici Landbouwhuisdieren. De groep heeft ruim 900 leden. De GGL heeft vier diersoort specifieke vakgroepen, te weten de Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee, de Vakgroep Gezondheidszorg Vleeskalf, de Vakgroep Gezondheidszorg Varken en de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer.

De missie van de GGL is het behartigen van de belangen van de landbouwhuisdierenarts en kent 3 speerpunten: Kwaliteit en Inhoud, Positionering van de landbouwhuisdierenarts en de Economische positie van de landbouwhuisdierenarts. Alle diersoort overschrijdende zaken worden door de GGL behartigd, diersoort specifieke onderwerpen komen in de Vakgroepen aan de orde. Alles passend in het kader van het Strategisch Beleidsplan van de KNMvD. De GGL heeft jaarlijks een meerdaags congres in het najaar, en zal nu haar voorjaarssymposium houden op de Voorjaarsdagen, als mogelijke opstap naar een groot gezamenlijk, meerdaags KNMvD congres.

KNMvD-GGL

Officers

drs. E.M. Hoogland President
drs. E.W.H.M. van der Velden Board member
drs. P.M. Cornelissen Board member
drs. M.G. van der Heijden Board member
drs. ing. J.P. Vonk Board member